Škola pro život

 

CZ. 1.07/1.2.19/02.0007  -  “Škola pro život”

Dotace : 3 859 616,00

Realizace : 1.12.2012- 31.1.2015

Cílem projektu bylo vytvořit pro žáky se SVP (250 osob - MI) srovnatelné podmínky pro výuku a přístup ke vzdělávání jako mají jejich
vrstevníci v ostatních ZŠ. Vytvořili jsme  takové výukové materiály,  které budou zohledňovat jejich speciální
vzdělávací potřeby a budou odpovídat jejich možnostem a schopnostem . Chceme nabídnout těmto žákům nové
formy výuky a poskytnout jim možnost častějšího využití audiovizuální techniky, v rámci vybavení dalších učeben.
Pracovníkům školy (37 osob - MI) byl umožněno v rámci plánovaných školení rozvoj jejich pracovních a osobnostních
kompetencí, a tak zajistit zkvalitnění  výuky a práce se žáky se SVP.
Zvýšením kompetencí pedagogických pracovníků  a vytvořením nových učebních modulů  byl žákům s různým
stupněm mentálního postižení umožněn přístup k rovnému  vzdělávání.
Postupy pro dosažení cílů:
- tvorba nových výukových materiálů v Ma, Čj, Nj, Ze, Př, Fy, Che, VkZ
- vzdělávání pedagogů v oblasti moderních vyuč. metod a v oblasti posilování kompetence při výuce žáků se
SVP
- růst kompetencí obou cílových skupin
- vybavení 3 tříd interaktivními tabulemi a nábytkem
- vybavení dílny 4 stoly s pracovní deskou (hoblicemi) a sadami ručního nářadí
- implementace výstupů do výuky a pilotní ověření kvality a obsahu nových výukových materiálů
Výstupy projektu:
- výukové a metodické materiály  přizpůsobené schopnostem a možnostem žáků se SVP v tištěné a elektronické
podobě
- zlepšení kvality výuky využitím nových metod podporujících rovný přístup
- zvýšení kompetencí podpořených pedagogů ve výuce
- vybavení 3 audiovizuálních učeben ke zvýšení kvality výuky
- vybavení dílny stoly s prac.deskou (hoblice) a novým moderním nářadím v rámci motivace pro volbu povolání

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Výukové muduly

Český jazyk – 1. ročník

Český jazyk – 4.ročník

Český jazyk – 5.ročník

Český jazyk – 7.ročník

Český jazyk – 8.ročník

Český jazyk – vyjmenovaná slova

Čítanka – 7.ročník

Čítanka – 8.ročník

Čítanka – 9.ročník

Dějepis pro 2.stupeň ZŠ speciální

Matematika – 1.ročník

Matematika – 5.ročník

Matematika – sbírka úloh pro 6.-9.ročník ZŠ praktické-metodika

Matematika – sbírka úloh pro 6.-9.ročník ZŠ praktické

Metodika matematiky pro 6.-9.ročník ZŠ praktické

Přírodopis pro 2.stupeň ZŠ speciální

Přírodopis – 7.ročník

Přírodopis – 9.ročník

Přírodopis – 9.ročník – učební texty

Přírodověda – 5.ročník

Přírodověda – 5.ročník – učební texty

Výchova ke zdraví – 9.ročník

Výchova ke zdraví – 9.ročník – učební texty

Výchova ke zdraví pro 2.stupeň ZŠ speciální

Člověk ve společnosti

Péče o občana

Poznatky o společnosti

Fyzika – 9.ročník

Fyzika pro 2.stupeň ZŠ speciální

Chemie – 9.ročník

Chemie pro 2.stupeň ZŠ speciální

Německý jazyk – 7.ročník – učební texty

Německý jazyk – 7.ročník – pracovní listy

Prvouka – 1.ročník

Věcné učení pro ZŠ speciální

Vlastivěda – 4.ročník

Zeměpis pro 2.stupeň ZŠ speciální

Test k IT dovednostem