Zaměření « Základní škola Cheb

Zaměření

Naše škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Charakteristika školy

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 je škola úplná, jejíž zřizovatelem je Město Cheb. Škola má od 1.1.2003 právní subjektivitu. Patří mezi Základní školy zřízené podle par.16 odst.9 Školského zákona.

V naší škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Specifikum výuky – Základní školy (dříve praktické)

Základní škola praktická má devět ročníků a člení se na 1. stupeň (1.-5. ročník) a 2. stupeň (6.-9. ročník).

Posláním základní školy praktické je umožnit žákům pomocí speciálních metod a forem práce dosáhnout co možná nejvyšší úrovně znalostí. Výchovně vzdělávací proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje našich žáků. Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole praktické získá žák základní vzdělání.

Specifikem ve výuce jsou tyto skutečnosti: -speciální učební metody
-vhodný výběr učiva
-speciální učebnice
-snížený počet žáků
-individuální přístup

Postižení našich dětí vyžaduje časté střídání jednotlivých kroků vyučovací hodiny a tvůrčí přístup při výběru metod a forem práce. Důležitým požadavkem je zajištění individuálního přístupu a respektování individuálního tempa, využívání co největšího množství názorných pomůcek. Důraz je kladen na vytvoření příjemné atmosféry, na sympatie mezi učitelem a žákem a společný zájem o školní práci.

Cílem je umět řešit základní problémy, s nimiž se žáci setkají v běžném životě.

V současné době probíhá vzdělávání na základní škole praktické dle Vzdělávacího programu zvláštní školy a od 1.9. 2007 se začalo vyučovat v 1.a 6. ročníku podle ŠVP, který vychází z RVP-LMP.

Specifikum výuky – Základní školy speciální

Základní škola speciální (dřívější název pomocná škola) má 10 ročníků. Organizačně je vzdělávání v základní škole speciální rozděleno na 1. a 2. stupeň. Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.

Obsah výchovně vzdělávací činnosti se zaměřuje na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny a na rozvíjení přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní potřeby.

Vzdělávání v základní škole speciální vyžaduje nejen odbornou speciálně pedagogickou péči, ale také vhodně upravené podmínky: malý počet žáků ve třídě, relaxační prostory, speciální učebnice a pracovní sešity, přizpůsobený časový rozvrh a především klidné školní prostředí poskytující žákům pocit jistoty.

Jedním ze stěžejních úkolů je vybavit žáky triviem základních vědomostí, to znamená naučit je číst, psát a počítat. I když tito žáci možná nebudou číst s plným porozuměním souvislému textu, budou si umět přečíst různé nápisy, názvy, jména osob, s nimiž se budou stýkat. Základy počítání žáci uplatní nejen v celém dalším životě, ale i při vzdělávání na praktických školách.

Vzdělávací programy naší školy

- od 1.9.2013  malé děti s doporučeným odkladem PŠD vzděláváme podle  ŠVP pro přípravnou třídu podle RVP PV

 

- Od 1. 9. 2007 jsou žáci vzděláváni podle ŠVP pro základní vzdělávání „Škola základ života“ podle RVP ZV-LMP  (od 1.9.2016 pouze žáci 2.stupně s LMP -dobíhající vzdělávací program)

 

- od 1.9.2016 jsou žáci vzděláváni podle ŠVP pro základní vzdělávání “Otevřená škola” podle RVP ZV -druhá verze platná od 1.9.2016

 

- Od 1.9.2010 jsou žáci speciální školy vzděláváni podle ŠVP pro základní školu speciální “Škola pro život” podle RVP ZŠS – díl I. a díl II + přípravný stupeň

Počty tříd

V současné době navštěvuje školu okolo 165 žáků, přičemž kapacita dle rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol je 180 žáků.

- V základní škole  (dříve užíváno „praktické“) je přes 100 žáků.

- V základní škole speciální (dříve užíváno „pomocné“) je okolo 50 žáků. Na této škole máme v současné době zřízeny  autistické třídy (jsme zatím jediná škola v Karlovarském kraji).Od září 2008 nám byla zřizovatelem nainstalována plošina pro imobilní žáky, což umožnilo bezbariérový přístup našim žákům do všech učeben školy.

Mája

Dále máme 1 třídu v denním a týdenním stacionáři-Mája, kde jsou vzděláváni žáci s těžkým a hlubokým mentálním postižením podle § 42 zákona 561/2004 Sb. podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy.

Učebny

Škola je umístěna ve dvou budovách. V hlavní budově je 10 tříd 1. a 2.stupně základní školy (dříve praktické), 1 třída základní školy speciální, tělocvična a odborné učebny: kreslírna , modelovna, cvičná kuchyně, hudebna, šijovna a audiovizuální učebna.

V druhé budově jsou třídy základní školy (speciální), včetně třídy autistických. Dále jsou zde dvě tělocvičny ( menší slouží i jako herna pro relaxaci), audiovizuální učebna a školní družina, dílny pro práci se dřevem a kovem. Po stránce učebních pomůcek jsou v obou budovách dobře vybavené jednotlivé kabinety.

Autistická třída

Tento typ třídy navštěvují žáci s poruchou autistického spektra (PAS) a k ní přidruženou mentální retardací.
V této třídě je maximálně 6 žáků a výuku zajišťuje speciální pedagog a asistent pedagoga.
Hlavními výchovnými a vzdělávacími intervencemi v této třídě je strukturované učení, nácvik komunikace a sociálních dovedností.
Děti se učí ve speciálně upravené třídě formou strukturovaného učení.
Denní režim je pevně stanoven pomocí piktogramů, u některých žáků je režim předmětový (hrneček-svačina…).
Tyto děti nemají rády změny, proto jakákoli neočekávaná změna může vést k rozčilení až k sebepoškozování.
Každé dítě je jiné, má specifické projevy, proto je nutný individuální přístup a zvolení vhodné metody.

Zaměření

Při výuce a výchově se v maximální míře zaměřujeme na individuální schopnosti našich žáků, velký důraz klademe na rozvoj správných pracovních návyků, manuální zručnosti a přípravy pro život.

Spolupráce s SPC

Naše škola pravidelně spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem (SPC) Karlovy Vary, které je zaměřené především na žáky s mentálním postižením a autisty. Dále spolupracujeme s SPC-Plzeň pro žáky se sluchovým a zrakovým postižením.