Akce školy – školní rok 2019/2020

Planetárium Gymnázia Cheb

Dne 5. 11. 2019 jsme navštívili s 8. a 9. ročníkem planetárium v Chebu. Žákům byly předány základní poznatky o Zemi jako součásti vesmíru, dnu a noci, střídání ročních období a sluneční soustavě. Tímto bychom chtěli poděkovat Gymnáziu Cheb za přínosné vědomosti o vesmíru.

   

Tomáš Strnad/foto Petr Svatek

Drakiáda

Na konci října proběhla na naší škole i Drakiáda. Každá třída toto téma uchopila jinak. Někteří draky vyráběli, jiní je byli pouštět na krajinné výstavě a na školičce? My jsme pouštěli draky v tělocvičně. Díky nápaditosti a kreativitě pí. učitelky Zemanové vznikl plán, jak dopřát tuto zábavu alespoň zprostředkovaně těm dětem, pro které je tato činnost z různých důvodů nedosažitelná… Povedlo se nám to? Posuďte sami.

Kostelníčci a věda

Dne 24. 10. 2019 navštívili naši žáci tradiční festival zábavné vědy, který pořádá Gymnázium Cheb. Na desítkách stanovišť si děti prohlédly a osobně vyzkoušely řadu zajímavých jevů – veličin z oblasti fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Poutavý program byl dále doplněn o několik novinek jako např. rýžování zlata, získání svých vlastních otisků prstů, solární vařič. Z naší strany největší zájem sklidila figurína lidského těla, kde děti zkoumaly různé vnitřní orgány. Letošní ročník zábavné vědy nás opravdu zaujal, ani po dvou hodinách strávených ve společenském domě se nikdo nechtěl vrátit do školy. Pevně doufáme, že získané vědomosti uplatníme v našem studiu.

     

Petr Svatek

Naše potřeby

Mezi prvotní předpoklady našeho zdravého vývoje a spokojenosti je naplnění základních vývojových potřeb. Mít své místo je bezesporu první potřeba po příchodu na svět. Pokud není dostatečně naplněna, může se projevit celoživotními pocity nespokojenosti, nezakotvením, někteří jedinci mohou mít tendenci neustále hledat svoje místo.

Aby tomu na naší škole tak nebylo, snažíme se dětem vytvářet klidné, pozitivní a přátelské prostředí. Již při vstupu do školních šaten má každý žák své místo opatřené štítkem se jménem. Jednotlivé jmenovky si děti vyrábějí v rámci hodin pracovního vyučování, kreslení či keramiky. Uvedená činnost je velmi baví a zároveň rozvíjí jejich manuální zručnost. Číhněte na fotografie, jak jsme šikovní.

    

Petr Svatek/foto Tomáš Strnad

Halloween

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. probíhal na naší škole projektový den s tematickým zaměřením Halloween. V průběhu prvního dne se ve všech třídách vyráběly a připravovaly nejrůznější dekorace (dlabané a vyřezávané dýně, řetězy se strašidly, netopýři z ruliček od toaletního papíru apod.), které pak následující den zdobily všechny prostory školičky. Ráno na děti a jejich rodiče čekala strašidelně vyzdobená, potemnělá škola, kde se po celý den pokračovalo v oslavách tohoto hrůzostrašného svátku. Vyvrcholení dne proběhlo v prostorách tělocvičny, kde si děti užily závěrečnou diskotéku se soutěžemi a tancem.

   

OSMÉ SETKÁNÍ S KAMARÁDY Z JOKRU

V říjnu jsme se opět setkali s našimi kamarády z chráněných dílen Joker. Osmé setkání bylo zaměřeno na společné hraní stolních a karetních her. Kamarády z Jokru přivítala paní ředitelka Milena Hartmanová. Po úvodním proslovu a seznámení s programem dne si účastníci setkání zahráli živé pexeso, ve kterém hráči poznávali známé pohádkové dvojice. Poté si účastníci zahráli pexeso ve skupinkách. Nejšikovnější hráč se stal ve finále pexesovým králem. Následovaly další známé hry. Hráli jsme čáru, skládali domino různé obtížnosti. Žáci si pro své kamarády připravili i své vlastní hry na téma: Cesta za pokladem. Při hře hráči plnili různé úkoly, za ty pak získávali sladké odměny. Pedagogové se svými žáky pro pozvané připravili i malé občerstvení. Všichni společně ochutnali chlebíčky, zákusky a kávičku. Tento den byl opět velmi příjemným zpestřením pro obě skupiny, hravou formou jsme si procvičili naši pozornost a paměť, posílili zrakové a sluchové vnímání. Při hře jsme společně komunikovali, blíže jsme se poznali. Dokázali jsme se radovat z výhry a zvládli jsme přijmout i porážku. Těšíme se na každé naše další setkání!

Mgr. Jana Došková

Dopravní výchova

Dne 10.10. 2019 se čtvrtá a pátá třída zúčastnila 1. části dopravní výchovy, které pro nás připravily paní A. Fialová a M. Beranová z Domu dětí a mládeže Sova v Chebu. Akce se konala na dopravním hřišti v Chebu na Skalce. Žáci si zkusili jízdu zručnosti, jízdu na kole či koloběžce na dopravním hřišti a zvládli i teoretickou část, kde si hravou formou vyzkoušeli řešit různé dopravní situace a dozvěděli se, co musí mít správný cyklista a jaké musí mít vybavení jízdní kolo. Ani nepříznivé počasí nezabránilo žákům získávat vědomosti a zručnost v dopravní výchově.

Návštěva DDM Sova z účelem hipoterapie

Ve úterý 15. října jsme se vypravili do DDM Sova, kde se uskutečnila hipoterapie pod vedením slečny Petry Korelusové. Při čekání na koníky si děti v areálu prohlédly například kozy, andulky, lišku ad. Poté už děti mohly nasedat na koně. Žáci během hodiny,  přibližně pětiminutových intervalech, absolvovali jízdu na koňském hřbetu. Prožité slunečné odpoledne pozitivně ovlivnilo náladu našich žáků.

  

Tomáš Strnad, fotograf Petr Svatek

Projektový den mimo školu

Dne 11. 10. 2019 se uskutečnil v rámci projektu ŠABLONY II. projektový den mimo školu nazvaný ZA ZVÍŘÁTKY NA STATEK určený pro děti ze tříd speciální školy.

Projektu se zúčastnilo celkem 13 dětí, 5 pedagogických pracovníků a odborník z praxe, který se dětem po celou dobu plně věnoval, za což mu patří velký dík.

Projektový den byl rozdělen do dvou částí: vzdělávací a praktickou.

Ve vzdělávací části si děti připomněly, která zvířata se na statku chovají, co žerou a jak se nazývají jejich mláďata. Využívaly mnoho učebních pomůcek a pracovních listů pro snazší zapamatování látky.

V praktické části si děti v doprovodu odborníka z praxe prohlédly všechna zvířata, která na statku chová, a nakrmily je. Část dětí se vydala na blízké pole sbírat brambory a část dětí se věnovala sběru vajec, pytlování sena a zrní. Všechny aktivity byly co nejvíce přizpůsobeny možnostem a schopnostem dětí.

Aby žáci mohli ochutnat plody své práce, sesbíraná vejce i brambory si uvařili a snědli.

Po celou dobu vládla na statku velmi příjemná atmosféra a věříme, že děti si projektový den užily. Budeme se těšit na jaro, kdy nás opět čeká návštěva tohoto statku, tentokrát i s mláďaty.

 

Není burza jako burza

V rámci přípravy na budoucí povolání navštívili žáci 8. – 9. ročníků tradiční burzu škol, která se uskutečnila dne 10. 10. 2019 v prostorách Střední integrované školy v Chebu. Během hodinové prezentace děti získaly informace o školách, které jim umožní pokračovat v odpovídajících oborech, vyzkoušeli si řadu praktických činností souvisejících s výkonem budoucího povolání. V uvedené souvislosti přejeme všem vycházejícím žákům šťastnou ruku při výběru školy a v následném studiu hodně úspěchů.

  

Petr Svatek, fotograf Tomáš Strnad

Chebské sportovní hry 2019

Dne 13.9.2019 se naši žáci z 3. a 4. ročníku v počtu 13 žáků zúčastnili Chebských sportovních her 2019 pro žáky 3. tříd ze všech chebských škol. Dětem byla přidělena barevná trička, každou školu reprezentovala jiná barva. Naši žáci měli oranžová trička a postupně plnili na stanovištích sportovní aktivity ( překážková dráha, gymnastika – skákací pás, atletika – 60 m běh, hod míčkem, skok do dálky z místa, lanové centrum, červený kříž, vybíjená – děvčata, fotbalové dovednosti – chlapci). Žáci dané aktivity plnili dle předepsaného harmonogramu. V přestávce proběhlo občerstvení. Poslední disciplínou byl štafetový běh děvčat i chlapců. Na závěr si všechny děti zacvičily aerobik s hudbou pod vedením lektorky z Trinity a proběhlo zhodnocení a předání cen. Celá akce i počasí se vydařilo.

Mgr. Eva Šlajsová

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

Koncem září si 3 družstva složená z žáků 6. A 7. ročníků naší školy poměřila své znalosti a dovednosti v dopravní soutěži, kterou pořádá DDM Sova. Nejobtížnější byla jízda na kole na dopravním hřišti. Lépe si žáci vedli v jízdě zručnosti. Teoretická část se skládala z testů, které prověřily znalosti z oblasti zdravovědy a dopravních předpisů. Díky skvělé organizaci DDM Sova si děti páteční dopoledne náramně užily, zasoutěžily si a získaly nádherné ceny.

  

“Zodpovědné jednání – jistá budoucnost”

Na základě finanční podpory Karlovarského kraje a Rady města Chebu, realizovala Základní škola Cheb prevenčně – adaptační pobyt pro žáky 7. a 8. ročníků, který byl zaměřen na všeobecnou prevenci rizikového chování. Na zajímavých přednáškách na téma šikana, kyberšikana, závislostní chování, trestní zodpovědnost se podílelo mnoho lektorů z Městské policie Cheb, paní Andrea Lokingová, OSPOD Cheb, paní Simona Weiserová, z PČR Krajského ředitelství Karlovy Vary por. Týřová a prap. Nováček. Tímto děkujeme všem lektorům shora zmiňovaných složek za spolupráci.

Petr Svatek (preventista ZŠ Cheb)